İş Güvenliği

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Dost Siteler

Genel isg eğitimi

Genel isg eğitimi

Tarih 21Temmuz2010, 14:27 Editör İş Güvenliği

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır.
İşçi  Sağlığı  Ve  İş  Güvenliği

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan bir takım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konulmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmuştur. Teknolojik gelişmelerin ve sanayileşmenin süreklilik arz etmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar bu konu üzerinde çalışmaların kesintisiz olmasını her yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir.

Buna göre; işçi sağlığı ve iş güvenliğinin bir tanımını yaparsak “işyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.

Çalışma hayatının en önemli tehlikeleri iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin ana amacı ise, çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı korumaktır. Bu amacının yanı sıra İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin, üretimin ve işletmenin güvenliğini de sağlamak gibi genel bir amacıda vardır.

İşyerinde sağlık ve güvenlik önlemleri sonucunda, sağlıklı ve güvenlikli bir işyeri ortamı sağlandığı için, işveren açısından sağlık giderleri, tazminatlar eğitim giderleri bakımından yarar sağlar. Diğer taraftan işçilerin rahat ve konforu artar, bu da üretimde verimliliğin artmasına, çalışanların motivasyonuna ve daha çok kazanmalarına imkan sağlar.

Bunları kısaca izah edelim.
Çalışanları Korumak:  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, başka bir ifadeyle çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Üretim Güvenliğini Sağlamak: Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması, beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir. İşyerinde çalışan işçilerin korunmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu ortaya çıkan iş gücü kayıpları azalacak, dolayısıyla üretim korunacak ve daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının işçiye verdiği güvenle iş veriminde artma olacaktır.

İşletme Güvenliğini Sağlamak: İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarında veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.  

Yukarıda bahsedilen hususlara açıklık getirmek amacıyla bir örnek verelim: Herhangi bir işyerinde çeşitli amaçlarla kullanılan bir sabit kompresörü ele alalım. Kompresörün ve kazanının bakımlarının, deneylerinin zamanında ve gerektiği biçimde yapılmadığını ve işyerinde güvenli bir yerde muhafaza edilmediğini düşünelim. Kompresör kazanının patlaması sonucunda meydana gelecek bir kazada öncelikle o işyerinde çalışanların hayatı tehlikeye girecektir. İşyerinde patlama ile meydana gelecek hasar ve yangın işletmeyi büyük zarara sokacaktır. İşyerinin tekrar çalışabilecek duruma gelmesi için geçen süre içinde ise üretim kısmen veya tamamen duracaktır. İş veriminden bahsetmek ise mümkün değildir.

Anlaşılacağı gibi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Çalışmalar sırasında da tıp, fizik, kimya, mühendislik, matematik, iktisat, istatistik, sosyoloji, psikoloji, ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır. Çalışma alanı ise, fabrikalar, atölyeler, madenler, inşaatlar yani üretim faaliyeti bulunan tüm işkollarını kapsar, doğal olarak da her işkolunda bazı farklılıklar gösterir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarının amaçları içerisinde en önemlisi, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik olanıdır hususunu belirtmiştik. Bu nedenle iş kazaları ve meslek hastalıklarının  tanımları, nedenleri ve korunma yöntemleri üzerinde durmak yararlı olacaktır.


İŞ KAZASININ TANIMI, NEDENLERİ ve ÖNLEME YÖNTEMLERİ

İş Kazası Tanımı

İş Kazası; işçinin iş süresinde çalışma koşulları, işin nitelik ve yürütümü yada kullanılan makine, araç, gereç ve malzeme nedeniyle uğradığı, iş gücünün tamamını yada bir bölümünü yitirdiği bir olaydır.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için hangi hal ve durumlarda meydana gelmesi gerektiği 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun 11 inci maddesinde şöylece sıralanmıştır.

a)    İşçinin işyerinde bulunduğu sırada,

b)    İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

c)    Sigortalının (işçinin), işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d)    Emzikli kadın işçinin çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e)    İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında.

İş Kazalarının Nedenleri

Bir iş kazasının meydana gelmesinde sosyolojik, psikolojik, fizyolojik, teknik nedenler söz konusudur. Çalışan kişi, çalıştığı işyeri ortamı ve çevresi, kullandığı malzeme, makine ve teçhizatla yakın ilişki içindedir. Bu etkileşim içinde iş kazası meydana gelmesinde birçok faktör rol oynar.
İş kazalarının meydana gelmesini etkileyen faktörleri şu şekilde sınıflandırabiliriz.

1)    Malzeme (kullanılan madde)

-Malzemenin kimyasal, fiziksel, atomistik özellikleri,
-Kullanılan madde yapılarına uygun üretim sisteminin seçilmemiş olması,

2)    Makine ve teçhizat

-Malzeme yorgunluğu,
-Yeterli koruyucu tedbirlerin alınmaması,
-İşe uygun makine kullanılmaması veya makinelerin yanlış
kullanılması,

3)    Çevre

-Sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü gibi fiziksel etkiler,
-Mekanik etkiler,
-Sağlık koşullan,

4)    İnsan

- Eğitim ve bilgi eksikliği,
- Dalgınlık, dikkatsizlik,
- İlgisizlik, düzensizlik,
- Bedenin iş uyumsuzluğu,
- Meleke noksanlığı,
- Aile düzeni,
- Psikolojik faktörler,
- Beslenme yetersizliği.

Bu faktörler incelendiğinde iş kazasının nedeninin kazadan hemen evvelki durum veya harekete bağlı olduğu görülür. Bu nedenle genel anlamda iş kazalarının nedeni emniyetsiz durunlar veya emniyetsiz hareketlerdir diyebiliriz. Birçok kazalarda her iki husus bir arada bulunmaktadır.

Emniyetsiz durumlar çevre, makine ve malzemeden kaynaklanır. Koruyucusuz veya koruyucusu yeterli olmayan makineler, kusurlu ve noksan teçhizat, kaygan, zayıf veya arızalı döşeme yüzeyleri, işyerinin düzensizliği, yetersiz aydınlatma, gürültü, malzeme yapısına uygun olmayan istifleme ve depolama gibi hususlar emniyetsiz durumlardır.

Emniyetsiz hareketler ise işçilerin hal ve davranışlarından kaynaklanır. İşçilerin eğitim düzeyleri ve psikolojik durumları emniyetsiz hareketlerin yapılmasında önemli bir rol oynar. Koruyucuları kullanılmaz hale getirme, emniyetsiz malzeme kullanma, emniyetsiz yükleme, yerleştirme ve karıştırma, çalışan makin ve teçhizat üzerinde bakım ve onarım yapma, dikkati dağıtma, gereksiz şakalaşmalar, koruyucu malzeme kullanmama gibi davranışlar emniyetsiz hareketler içinde sayılabilir.

Yukarıda belirtilen iş kazalarının meydana gelmesine neden olan faktörlere ilaveten işyerlerinde çalışma sistemlerinden kaynaklanan ve işçiyi olumsuz yönde etkileyerek kazaların artmasına yol açan bazı hususlar vardır. Bu hususları da şöyle sıralamak mümkündür.

- Fazla mesai çalışması,
- Çok fazla iş yoğunluğu,
- Mantıksız iş rejimi,
- Fazla ve sürekli güç harcama,
- Sürekli gece vardiyası,
- Kişinin fiziksel ve ruhsal yapısına uymayan iş,

İş Kazalarının önlenmesi:

İşyerlerinde iş kazalarının önlenmesi için yapılacak çalışmalar aynı zamanda iş güvenliğinin ilkelerini oluşturur. İş kazalarının önlenebilmesi veya azaltılması için işyerlerinde ki emniyetsiz durumları ve emniyetsiz hareketleri ortadan kaldırmak veya en aza

indirmek, ayrıca çalışma koşullarını sık sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirlere başvurmak gerekir.

1. Emniyetsiz durumları ortadan kaldırma:

İş kazalarının önlenmesinde en etkili yoldur. Çünkü güvenli durumları sağlamak için yapılacak çalışmalar hem daha kolaydır hem de sonuçları süreklilik gösterdiğinden daha etkilidir.

örneğin; tehlike arz eden bir makineye koruyucu yapmak iş kazalarının önlenmesinde sürekli bir çözümdür. Kişileri bu konuda uyarmak ve eğitmekten de daha kolay, daha etkilidir.

Emniyetsiz durumları ortadan kaldırma çalışmaları iki aşamada yapılır. öncelikle bir işyerinde emniyetsiz durumların ve kaza kaynaklarının tespiti gerekir. Daha sonra bu durumların giderilmesine yönelik önlemler planlanır ve gerçekleştirilir. Alınan önlemlerin kesin çözüm getirmesine ve süreklilik arz etmesine dikkat edilmelidir. Çünkü bu konuda yeterli özen gösterilmediği takdirde bir süre sonra aynı sorunlar gündeme gelecektir.


2. Emniyetsiz davranışları önlemek:

Daha öncede belirttiğimiz gibi emniyetsiz hareketler insan faktöründen kaynaklanmaktadır. Kişilerin kültür düzeyleri, alışkanlıkları, aldıkları eğitim, psikolojik ve sosyoekonomik durumları bu konuda etkili olmaktadır. Bu nedenle emniyetsiz davranışları önlemek çok zordur. Ancak kademeli olarak uygulanacak eğitimlerle azaltılabilir. Verilecek eğitimlerin sadece işçiye değil; ustabaşı, nezaretçi, teknisyen, mühendis ve işverene uygulanması gerekir. Bu eğitimlerde kitle iletişim araçlarından, fotoğraf, slayt, film, gazete ve kitaplardan yararlanılmalıdır.

3. Çalışmada iyi yöntemlerin uygulanması:

Kazaların olmaması veya azaltılması için işin işçiye, işçinin de işe uygun olması önemli bir etkendir. Bu konuda ergonomi biliminden yararlanılır. Ergonomi insan, çevre ve makine ilişkisini düzenleyen ve bu konuda çalışmalar yapan bir bilimdir. Aynı zamanda verimlilik hesaplarında da önem kazanır.

İşçinin çalışma kapasitesi, antropolojik özellikleri tespit edilerek, yaptığı iş ve çalıştığı makine dizaynlarında göz önüne alınır.

Makinelerin çok yüksek veya alçak olması üzerindeki kumanda panellerinin kolay erişebilir yerlerde olmaması, sinyalizasyonların rahatça görülememesi, hatta işçinin oturduğu sandalyenin vücut yapısına uygun olmaması iş kazalarının artmasında rol oynamaktadır.

İşyerlerinde yapılacak ergonomik çalışmalarla bu hususlar araştırılarak uygun çalışma yöntemleri geliştirilmelidir.

4. Otomasyona gitme:

İş güvenliği açısından otomasyon iyi bir yöntemdir. İşçiler uzaktan kumanda ile makineleri çalıştırmakta, işçinin müdahalesi olmadan makineler işleri yürütmektedir. Bazı ülkelerde basit ama tehlikeli işlerin bir kısmı bu konuda geliştirilmiş robotlar tarafından yapılmaktadır. Otomatik çalışma sistemlerinde işlerin tamamen kapalı bir ortamda yapılması ve işçinin sadece izleyici olarak bulunması, ancak bir aksaklık olduğunda müdahale etmesi iş kazaların önüne geçilmesini sağlamaktadır.

5. Kişisel koruyucular kullanma:

İş kazalarım önlemek için başvurulacak en son çaredir. Çünkü kişisel koruyucuları kullanmak zordur ve bazı durumlarda kaza olasılığını arttırır.

Bu nedenle kişisel koruyuculara ancak makine, teçhizat ve malzemede yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasının mümkün olmadığı hallerde başvurulmalıdır.

Kişisel koruyucuların seçiminde kullanımında dikkatli davranılmalı ve seçilen kişisel korunma araçlarında şu özellikler aranmalıdır.

- Kişinin vücut yapısına uygun olması,
-    Gerek kendisi, gerekse yapıldığı malzemenin tehlike
    yaratmaması,
- İşe ve amaca uygun olması,
- Hijyenik koşullara uygun olması,
- Çalışmayı ve işçinin hareketlerini engellememesi,
- Kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olması.

Kişisel koruyucuların kullanımında verim alınabilmesi için işçiler bu araçları kullanmanın yararları konusunda ikna edilmeli, nasıl kullanılacakları konusunda eğitilmeli ve sürekli olarak kullanmaları sağlanmalıdır.

Meslek Hastalıkları Tanımı, Nedenleri Ve Korunma Yöntemleri

Meslek Hastalığı Tanımı

Meslek hastalığı; işçinin çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleşmesi ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelenmesi ile kanıtlanması gerekmektedir. Meslek hastalığı bazı durumlarda işçinin fiilen işten ayrılmasından sonra da ortaya çıkabilir.

Meslek Hastalıklarının Nedenleri

İnsan içinde yaşadığı çevre ile sürekli etkileşim halindedir. Sağlıksız ortam sağlıksız kişiler yaratacak meslek hastalıklarının görülmesine yol açacaktır. Sağlıklı ortamlarda çalışanlar için böyle bir tehlike yoktur.

İşyerlerinde çalışma ortamındaki sağlık açısından zararlı ve meslek hastalığı yaratabilecek faktörleri şöyle sıralayabilir.

A - Fiziksel faktörler
B - Kimyasal faktörler
C - Biyolojik faktörler

A – FİZİKSEL FAKTÖRLER:

1.    TERMAL  KONFOR  FAKTÖRLERİ:

a-    Hava  Sıcaklığı,
b-    Termal Radyasyon,
c-    Nem,
d-    Hava Akım Hızı.

2.    AYDINLATMA:

a-    Doğal Aydınlatma,
b-    Yapay Aydınlatma.

3.    BASINÇ:

4.    RADYANT  ENERJİ:

a-    Kısa  Dalga  Işınları,
b-    Ultraviole  Işınlar,
c-    Enfraruj  Işınları,
d-    İyonizan  Işınlar.

5.    GÜRÜLTÜ:

6.    VİBRASYON (Titreşim):

B – KİMYASAL  FAKTÖRLER:

2.    TOZLAR:

a-  Fibrojenik   Tozlar,
b-  Toksik   Tozlar,
c-    Kansorejen  Tozlar,
d-    Radyoaktif  Tozlar,
e-    Allerjik Tozlar,
f-    İnört   Tozlar.

3.    GAZ  VE   BUHARLAR:

a-    Boğucu  Gazlar,
b-    İritan   Gazlar,
c-    Sistemik  Zehirleyici  Gazlar,
d-    Narkotik  (uyuşturucu)  Buharlar,

4.    ÇÖZÜCÜLER:

a-    Primer  Tahriş  Ediciler,
b-    Allerjen  Madeler

C – BİYOLOJİK  FAKTÖRLER:
    
a-    Virüsler
b-    Mantarlar
c-    Mayalar

İşverenler yasal olarak, çalıştırdıkları işçilerine sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı sağlamakla yükümlüdürler. Sorumlu olan işveren, işyerindeki bütün tehlikeleri gözden geçirerek işyerinde güvenlik bakımından standartları sağlamak durumundadır.

Sağlık, bedensel ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. 

Bir işyerinde işçilerin sağlığı ve güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi, işçilerde sağlık ve güvenlik bilincinin oluşturulması ve en üst düzeye çıkartılması ile mümkündür. Bu hususta işyerinde, işyerinde sağlık ve güvenlik eğitiminden geçer.

İşyerindeki sağlık ve güvenlik eğitimi amaç; İşçilerin davranışlarını geliştirmek, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda temel bilgileri öğretmek, güvenli çalışma yöntemleri konusunda gerekli olan yeteneklerini artırmak ve en üst seviyeye çıkartmaktır.

İşveren, işin yürütümü sırasında oluşabilecek sağlık ve güvenlikle ilgili tehlikeleri ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerini tespit etmek ve değerlendirmek durumundadır. Tespit edilecek risklere göre; işyerindeki çalışma şartları ve koşulları, iş kazası ve meslek hastalıklarının olmaması veya en aza indirebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Tehlike: İnsana zarar verme olasılığı (potansiyeli) olan madde veya durumdur.  Tehlikenin nedenleri malzeme, makinalar, işin yapılış şekli ve işin organizasyonu olabilir. 

Risk: Bir tehlikenin insana zarar verme olasılığıdır.

Riskin azaltılması amacı ile yapılacak uygulamalar sırası ile; Tehlikenin ortadan kaldırılması, örneğin elektrikli alet kullanırken, patlama olasılığına karşı kıvılcım oluşmasının engellenmesi bakımından güvenli elektrikli araç kullanılması.

 

Bu haber 4043 defa okunmustur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği

İş Güvenliği 1 Ocak 2014 de devreye giren kanun , İş Sağlığı ve İş Güvenliği sektörünü beklenenlerin üzerinde hareketlendirdi. ...

İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP)

İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Salonu'ndaki toplantıda konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlü...

Kırklareli İş Güvenliği

İş ile ilgili akıl hastalıkları30Nisan2010

Anahtar Kelimeler

   BU AY     ANKETLER     İş Sağlığı     SON 7 GÜN     İş Güvenliği     Ölçme ve Analizler     Risk Yönetimi     İsg Sınav Soruları     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik     Yangın planı     Sorularınızı Sorun     Asansör Periyodik Kontrol Raporu Hazırla     Dökümanlar     Çevre Mevzuatları     İsg Yönetmelik     İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi     BUGÜN     TS EN ISO 14001     İş Güvenliği Resimleri     Çalışanların periyodik muayeneleri     Afet Planı     Görmezden geldim     Bilgi Ara     Çevre Eğitimleri     Gerekli Dökümanlar     İş Güvenliği Kanunu Taslağı hazır     Taşeron Eğitimleri     İletişim     Sivil Savunma     KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ     İsg eğitimleri     Mevzuatlar     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü iş kaz     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü İş Kazası     İş Kazası Bildirim Formu     SA 8000     İsg kurul görevleri     Acil eylem planı     B Sınıfı Soruları     İlk Yardım     İşletmeler için sivil savunma planı form     Gemi İnşaa Yönetmeliği     Sabotaj planı     Yararlı bilgiler     RSS     Risk Analizi Nasıl Yapılır     C Sınıfı Soruları     Çevre     Kalite Belgeleri     Kimyasallar     HACCP     OHSAS 18001     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği     KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK  SORULARI     Bilgi     İş Güvenliği Videoları     Yangın Planı Hazırlama     Ergonomi     İş Sağlığı ve İş Güvenliği     Acil Durum Eylem Planı Hazırlama     Koruyucular     A Sınıfı Soruları     İsg Yönetmeliği Hakkında Yorumlar     Sağlık     DÜN     Sivil Savunma Planı     Yönetim Sistemi     İşkolları     Tahliye planı     Özür dilerim, sizi öldürdüm!     Yangın yönergesi     Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Kazaları     İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgileri     Sitene Ekle     Ölüm     BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI     İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları     Yangın Eğitimleri     İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları     Eğitim ve Bilinçlendirme     MAKALELER     İş Güvenliği UZMANI Yönetmeliği     TS EN ISO 9001     İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatları 


RSS Kaynağı Bayilik veren firmalar

İş Güvenliği


Web Analytics

Altyapi: MyDesign