İş Güvenliği

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Dost Siteler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK)

Tarih 20Eylül2010, 03:34 Editör İş Güvenliği

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimleri, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile eğitim kurumlarının kuruluş ve çalışmaları, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimleri, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile eğitim kurumlarının kuruluş ve çalışmaları, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan;
a) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini,
b) İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi bakımından sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini,
c) İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri ve eğitim kurumlarını,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 2 ve 81 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 45 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,
c) Eğitim kurumları: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve
1
kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri,
ç) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
d) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanı,
e) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi,
f) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
g) Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri,
ğ) Sorumlu müdür: OSGB’ler için en az üç yıllık işyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı tecrübesine sahip, eğitim kurumları için ise en az beş yıllık mesleki tecrübe ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip kişiyi,
h) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfını,
ı) Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri ve iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Yükümlülükler
İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5- (1) İşveren, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İSGB oluşturmakla, bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerde işyerinin tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.
(2) İşveren, birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerini işyerinde bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir. 2
(3) Sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden personel görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden işverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri devam eder.
(4) İşveren;
a) İSGB ile OSGB personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlerini etkin bir şekilde yürütmesi amacıyla gerekli kolaylığı sağlar, bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,
b) İSGB personelinin işbirliği içinde çalışmasını sağlamakla,
c) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini alarak katılımlarını sağlamakla,
ç) İSGB veya OSGB’lerde görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda işçileri veya temsilcilerini bilgilendirmekle,
d) İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarına bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirtilen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla,
e) Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen işçilerin sağlık bilgilerine İSGB veya OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlamakla,
f) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri İSGB veya OSGB ile işbirliği içerisinde yapmakla,
yükümlüdür.
(5) İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. Çalışma ortamından kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu Başkanlığı’nın vereceği karara göre 10 yılı aşması halinde, evraklar belirlenen yeni süreye uygun olarak saklanır. İşçinin işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren işçinin kişisel sağlık dosyasını talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir.
(6) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; Genel Müdürlük, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğü veya noter tarafından her sayfası onaylanmış, seri numaralı kendinden kopyalı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.
İşçilerin hak ve yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) İşçiler, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise, işveren veya işveren vekiline bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.(2) İşçiler, sağlık gözetimi kapsamında yürütülecek hizmetlerin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması ile ilgili bilgilendirilirler.
(3) İşçiler, işverene karşı yükümlülükleri saklı kalmak şartıyla işyerinde sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi için;
a) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlara uymakla,
b) İSGB veya OSGB’nin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapmakla,
c) İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmakla,
ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımları verilen talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanmakla
yükümlüdürler.
Hizmetin işçilere ücretsiz verilmesi
MADDE 7 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimleri işçilere mali yük getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve
Güvenlik Biriminin Kuruluşu ve Nitelikleri
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi
MADDE 8 – (1) İSGB; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinden oluşur.
(2) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte, kolay ulaşılabilir, tercihen giriş katta olmalıdır. Bu birimlerde 12 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene ve ilkyardım odası ile sanayiden sayılan işyerlerinde sekiz metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur.
(3) İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre çıkarılacak tebliğde belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
(4) İSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmalı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır.
4
Ortak sağlık ve güvenlik birimi
MADDE 9 – (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için,
a) Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir işyeri hekimi,
b) Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir iş güvenliği uzmanı,
c) Gereğinde diğer sağlık personeli,
ç) Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışacak bir sorumlu müdür
istihdam edilmesi zorunludur.
(2) Birinci fıkrada sayılan kişiler, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde sorumluluk üstlenemez.
(3) OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu birimlerde, 10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası, 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası, 10 metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile 12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur.
(4) OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve işçi sayısına göre çıkarılacak tebliğde belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.
(5) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, zorunlu haller dışında hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır.
(6) OSGB’ler yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet veremezler. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.
(7) Kuruldukları il dışında hizmet vermek isteyen OSGB’ler o illerde şube açmak zorundadırlar. Açılacak şubelerde sorumlu müdür şartı aranmaz.
(8) OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmalı ve EK-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır.
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri
MADDE 10 – (1) Kurulacak OSGB’ler, Bakanlığa dilekçe ve aşağıda belirtilen ekler ile başvururlar:
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
b) OSGB’nin sorumlu müdürünün mesleki tecrübesini gösterir belge ile ticari şirketler için sözleşme, kamu kurum ve kuruluşları için görevlendirme yazısı,
5
c) Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi, iş güvenliği uzmanı için geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve tam süreli iş sözleşmeleri, bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnamesi,
ç) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi,
d) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,
e) Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan,
f) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde OSGB’nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,
g) İlgili mevzuata göre, binanın depreme karşı dayanıklı olduğuna ve binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belgeler.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Bakanlıkça tasdiki yapılır.
Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi
MADDE 11 – (1) OSGB’ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, eksiklikler yazılı olarak bildirilir. Dosya incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme sırasında tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç 10 gün içerisinde Bakanlıkça EK-2’deki örneğine uygun yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açıldığı takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç diğer şartların yerine getirilmesi kaydıyla şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.
(2) Yetki belgelerinin, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.
(3) OSGB’ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini yaptırmadan bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
6
İSGB ve OSGB’lerin görev ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi,
b) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsayan sağlık gözetimi,
c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri,
ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,
d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınması,
e) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması,
hususlarında sorumludurlar.
(2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulacak ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulacaktır. OSGB’ler, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyaları kendilerinden talep edilmese dahi işverene teslim edecektir.
(3) İSGB ve OSGB’ler bu hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.
(4) İSGB ve OSGB’ler, işverenin, işçilerin ve varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar.
(5) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir OSGB’ye devredemezler.
Görevlendirme belgesi ve sözleşme
MADDE 13 – (1) İşveren, İSGB’lerde görevlendirilecek işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile sözleşme yapar. OSGB’lerde görevlendirilecek işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile OSGB yönetimi arasında sözleşme yapılır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının OSGB’lerden alınması durumunda işveren ile OSGB arasında sözleşme imzalanır.
7
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.
(3) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri İSGB veya OSGB’de kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler, EK-3, EK-4 ve EK-5’deki örneklerine uygun olarak düzenlenir. Elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirilmeler üç iş günü içinde, diğerleri en geç 15 işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları görevlerine başlayamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar.
(4) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde işyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına başka görev verilemez.
(5) EK-3, EK-4 ve EK-5’de örnekleri yer alan sözleşmelerin feshi halinde, durum beş iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.
İşbirliği ve koordinasyon
MADDE 14 – (1) İSGB veya OSGB personeli, görevlerinin yürütümünde ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirlerin uygulanmasında, kendi aralarında işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.
(2) İSGB ve OSGB’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.
(3) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir kısmının OSGB’lerden alınması durumunda, İSGB ile OSGB arasında koordinasyon işveren tarafından sağlanır.
Yıllık çalışma planı
MADDE 15 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı İSGB ve OSGB’ler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir ve bir nüshası İSGB ve OSGB’lerce kayıt altına alınır.
Yıllık değerlendirme raporu
MADDE 16– (1) İSGB ve OSGB’ler, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve EK-6’daki örneğine uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Bakanlığa gönderir. Bakanlığa gönderilen yıllık değerlendirme raporu, yazılı ve elektronik ortamda iletilir. Bu bilgiler, Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir.
8
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşyeri Hekimlerinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usul ve Esasları
İşyeri hekimlerinin nitelikleri
MADDE 17 – (1) İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, bu Yönetmelikte belirtilen işyeri hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır.
İşyeri hekimliği belgesi
MADDE 18 – (1) İşyeri hekimliği belgesi;
a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere,
b) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,
c) İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanlığı almış olan hekimlere istekleri halinde,
EK-7’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
İşyeri hekimlerinin görevleri
MADDE 19- (1)İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:
a) Rehberlik ve danışmanlık:
1) İşyerinde varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
3) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi ile kişisel koruyucu donanımlar ve toplu koruma yöntemleri konularında tavsiyede bulunmak,
4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
9
6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,
8)İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.
b) Sağlık gözetimi:
1) Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek 8’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,
4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve aşılama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, varsa iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
8) Gerekli laboratuar tetkikleri ile radyolojik muayeneleri, portör muayeneleri ile birlikte yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak; işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
9) Yıllık çalışma planını, varsa iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-3 de belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak Bakanlığa ve Sağlık Bakanlığına göndermektir.
10c) Eğitim ve Bilgilendirme:
1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
4)Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.
ç) İlgili Birimlerle İşbirliği:
1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,
3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılmak; iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
5) Yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu, varsa iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde hazırlamak,
6)Yöneticilere, varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,
(2) İşyeri hekimleri, işverenin talebi halinde hizmet verdiği işyerindeki işçilerle sınırlı olmak kaydıyla reçete yazabilir ve iki güne kadar istirahat verebilir.
İşyeri hekimlerinin yetkileri
MADDE 20 – (1) İşyeri hekimlerinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek,
b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işverenin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak,
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
11
ç) Görevinin gerektirdiği konularda ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmaktır.
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
İşyeri hekimlerinin yükümlülükleri
MADDE 21 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve iş güvenliği uzmanı ile beraber suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda işyeri hekiminin tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.
(3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; işyeri hekimi ile işveren veya işveren vekilince, gerektirdiği durumda iş güvenliği uzmanı ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.
İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri
MADDE 22 – (1) İşyeri hekimlerinin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmeleri için gereken süreler, işyerlerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayıları da göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir Tebliğ ile belirlenir.
(2) Birden fazla işyerinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile hizmet verecek işyeri hekimlerinin çalışma sürelerinin hesabında, işletmeler arasında mutat karayolu ulaşım vasıtası ile geçecek süre, kanuni çalışma süresinden düşülür.
ALTINCI BÖLÜM
İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile
Çalışma Usul ve Esasları
İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 23 – (1) İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak zorundadır.
12
(2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
(3) Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin yer aldığı tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.
İş güvenliği uzmanlığı belgesi
MADDE 24 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az 10 yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
EK-9’daki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara
EK-9’daki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi düzenlenen (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara EK-9’daki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
İş güvenliği uzmanlarının görevleri
MADDE 25 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
13
a) Rehberlik ve danışmanlık:
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve işyerinde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
b) Risk değerlendirme:
1) Risk değerlendirmesinin ulusal mevzuata ve/veya uluslararası kriterlere uygun yapılmasına katkı vermek,
c) ) Çalışma ortamı gözetimi:
1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve yapılmasını kontrol etmek,
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmaları yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt:
1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak,
2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
d) İlgili birimlerle işbirliği:
1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
2) Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
MADDE 26 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde ve gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde bu hususu Bakanlığa bildirmek,
14
b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak,
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
ç) Görevinin gerektirdiği konularda işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri
MADDE 27 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber suretlerini saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yıl sonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.
(3) İkinci fıkrada belirtilen onaylı defter; iş güvenliği uzmanı ile işveren veya işveren vekilince, gerektiğinde işyeri hekimi ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.
İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri
MADDE 28 – (1) İş güvenliği uzmanlarının bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmeleri için gereken süreler, işyerlerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayıları da göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir Tebliğ ile belirlenir.
(2) 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen çalışma süreleri esas alınarak; birden fazla iş güvenliği uzmanının gerektiği işyerlerinde, bu maddede belirtilen süreleri karşılayacak yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
(3) Birden fazla işyerinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile hizmet verecek iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerinin hesabında, işletmeler arasında mutat karayolu ulaşım vasıtası ile geçecek süre, kanuni çalışma süresinden düşülür.
15
YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurumları
Eğitim kurumlarının başvuru işlemleri
MADDE 29 – (1) Eğitim kurumları, Bakanlığa dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvururlar:
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
b) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ve en az beş yıl mesleki tecrübesini gösterir belge ile ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için görevlendirme yazısı,
c) Eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri,
ç) Faaliyet gösterilecek işyerinin yapı kullanma izni belgesi,
d) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,
e) Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan,
f) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde eğitim kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,
g) İlgili mevzuata göre, binanın depreme karşı dayanıklı olduğuna ve binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belgeler.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait değilse (a) bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
(3) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde, Bakanlıkça tasdiki yapılır.
(4) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe yapılır.
Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planı
MADDE 30- (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.
(2) Eğitim kurumlarının bütün birimlerinin;
16
a) Aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında veya bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında,
b) Kuruma ait olan bir arsa içinde ve birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan müstakil binalarda
olması gerekir.
(3) Bakanlıktan izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhangi bir değişiklik yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
İdari bölümlerde aranacak şartlar
MADDE 31- (1) Eğitim kurumlarında bulunması gereken bölümler:
a) Sorumlu müdür odası, en az 15 metrekare,
b) Eğitici odası, en az 25 metrekare,
c) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, en az 15 metrekare; ayrı ayrı olmaları hâlinde toplamı en az 20 metrekare,
ç) Her 25 kişi için, erkek ve bayan ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo,
d) Dinlenme yeri bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde veya ayrı ayrı bölümlerden meydana gelebilir ve toplamda en az 30 metrekare olmalıdır. Alan hesabında yönetim ve eğitime ayrılan diğer alanlar dikkate alınmaz.
(2) Bölümlerin, alan (metrekare) veya hacim (metreküp) ölçümü sonucu çıkan küsuratlı rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya yükseltilir.
Derslik ve diğer bölümlerde aranacak şartlar
MADDE 32 – (1) Eğitimlerin düzenleneceği derslikler en fazla 25 kişilik olacak ve dersliklerde Bakanlıkça belirlenen kontenjandan fazla kursiyer bulunmayacaktır.
(2) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi olması ve derslikler ile diğer bölümlerin tavan yüksekliklerinin 2,40 metreden az, dört metreden fazla olmaması esastır. Dört metre üzerinde olan yükseklikler hacim hesabında dikkate alınmayacaktır.
(3) Derslik ve diğer bölümlerde bulunan pencerelerde; doğal havalandırmaya müsaade edecek şekilde binanın dış cephesinde olması, alanının bulunduğu bölümün taban alanının %10’undan az olmaması ve yerden yüksekliğinin 90 santimetreden fazla olmaması, şartları aranır. Binanın dış cephesinin tamamen veya kısmen camla kaplı olması durumunda uygun havalandırma sistemi şartı aranır.
(4) Derslik kapılarının genişliği 80 santimetreden az olamaz ve kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir. Derslik kapıları dışa doğru açılmalı ancak çift taraflı derslik bulunan koridorlarda karşılıklı açılmamalıdır. 17
Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları
MADDE 33- (1) Eğitim kurumlarının bölümlerinde yeterli aydınlatma ve termal konfor şartları sağlanır, gürültüye karşı gerekli önlemler alınır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, durumun tespitine yönelik ölçümler yaptırılması istenebilir.
Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi
MADDE 34 – (1) Eğitim kurumları tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, eksiklikler yazılı olarak bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 30 günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, 10 gün içinde Bakanlıkça EK-10’daki örneğine uygun eğitim kurumu yetki belgesi düzenlenir. Başka bir adreste şube açıldığı takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.
(2) 36 ıncı maddedeki şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarına yetki belgesi düzenlenemez.
(3) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.
(4) Eğitim kurumları, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu yetki belgesini almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar.
(5) Eğitim kurumları, eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
Eğiticilerin nitelikleri
MADDE 35 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, aşağıda nitelikleri belirtilen eğiticiler tarafından verilir:
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip;
1) İşyeri hekimleri,
2) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanları,
3) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlar,
4) Bakanlıkta görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.
18
b) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve en az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri,
c) Hekim, mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun en az dört yarıyıl ders verenler.
(2) Yukarıda nitelikleri belirtilen kişilerin başvurmaları halinde, EK-11’deki örneğine uygun işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi düzenlenir.
Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu
MADDE 36 - (1) Eğitim kurumları, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim programı için; ders programında yer alan eğiticilerden en az üçü ile tam süreli, diğerleri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapacaktır.
(2) Tam süreli sözleşme ile çalışacak eğiticilerden bir tanesi işyeri hekimi veya halk sağlığı uzmanı, diğerleri ise makine, inşaat, fizik, kimya veya maden branşlarından herhangi ikisi olacaktır.
(3) Bir eğitim kurumunda tam süreli sözleşmeyle görev yapan eğitici başka bir eğitim kurumunda herhangi bir görev alamaz.
(4) Tam süreli sözleşmeyle çalışan eğiticilerden birisi gerekli şartları taşıdığı takdirde sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.
Eğitim Programlarına Başvuru
MADDE 37 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın işyeri hekimliği veya sınıfına göre iş güvenliği uzmanlığı programlarından hangisine katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı,
b) Adayın hekim, mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi,
c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge,
ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge,
d) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitim programlarına katılacaklar için geçerli mevcut belge.
(2) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Tasdik ettikleri belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.
19
(3) Eğitim kurumları, başvuru esnasında adaylardan katılacakları programların gerektirdiği şartları karşıladığını gösteren belgeleri istemek ve bu belgeleri beş yıl süreyle saklamak zorundadır. Bu konuda, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere aykırı işlemlerden doğacak sorumluluk eğitim kurumuna aittir.
Eğitim programları
MADDE 38 – (1) Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için;
a) Bakanlıkça belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticilerin ve ikiden fazla olmamak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını ve eğitime katılacakların listesini,
b) Pratik eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesini ve eğitim tarihlerini
ilgili eğitimin başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce Bakanlığa yazılı ve elektronik ortamda bildirirler.
(2) Mücbir nedenlerle eğiticilerde değişiklik olması halinde eğitimin başlamasından önce Genel Müdürlüğe yazıyla, faksla veya e-posta yoluyla bilgi verilir.
(3) Bakanlıkça onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz.
(4) Teorik ve uygulamalı dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır. Adayların, teorik eğitimin %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur. Eğitim kurumlarınca, eğitimin sonunda adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir.
(5) Eğitimlerde kullanılacak araç ve gereçler günün teknolojisine uygun olacaktır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Sınavlar
İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimleri ve sınavları
MADDE 39 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, (C) sınıfı için teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten , (B) sınıfı için teorik kısmı 190 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 230 saatten, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimleri için teorik kısmı 200 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 240 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla üçte biri uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler; işyeri hekimleri için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanları için ise iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.
(2) İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.
20
Eğitim katılım belgesi
MADDE 40 - (1) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-12’deki örneğine uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu belgeler, eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.
(2) Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamazlar.
Sınavlar
MADDE 41 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(2) İlk sınavda başarılı olamayan aday takip eden bir sınava daha katılabilir. Ancak, bu hakkını kullanmayan veya sınavlarda başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
(3) Adayların başarılı sayılmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden asgari 70 puan almış olmaları şartı aranır.
(4) Sınavlara itirazlar sınavı yapan kurum tarafından kendi düzenlemelerine göre sonuçlandırılır.
Belgelendirme
MADDE 42 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi için; adayın hekim, mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile;
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesinin,
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesinin
eğitim kurumlarınca elektronik ortamda veya yazılı olarak Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.
(3) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi almak isteyen hekim, mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk fakültelerinden mezun olanlar, onaylı lisans diplomalarının örneğini ve üniversitelerde Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun en az dört yarıyıl ders verdiğini gösteren rektörlük onayını içeren resmi yazıların asıllarını Genel Müdürlüğe ibraz ederler.
(4) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi almak isteyen işyeri hekimi ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı, bu unvan ve geçerli belge ile en az beş yıl görev yaptığını gösteren iş sözleşmelerini Genel Müdürlüğe ibraz ederler.
21DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İSGB, OSGB ve eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli hükümler
MADDE 43 – (1) Yetki alan OSGB ve eğitim kurumları, yetki aldıkları yerde Bakanlıkça yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.
(2) OSGB ve eğitim kurumları tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve donanımda Bakanlık onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.
(3) Bakanlık, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda OSGB ve eğitim kurumlarını denetime tabi tutar.
(4) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yüksek Öğretim Kurulu kayıtları esas alınır.
(5) İSGB, OSGB ve eğitim kurumlarında görevlendirme zorunluluğu bulunan personelin işten ayrılması durumunda üç işgünü içinde durum Genel Müdürlüğe yazı ile bildirilir. 30 gün içerisinde bu kişilerin yerine aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
Belge alma ve vize işlemleri
MADDE 44 – (1) Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kişi ve kuruluşların;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri,
gereklidir.
(2) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla 30 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Vizesi sona erdikten sonra 30 gün içinde vize işlemlerini tamamlamayanların yetki belgesi iptal edilerek, durum en geç 10 gün içinde yazı ile bildirilir.
(3) Yetki belgesi sahipleri, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.
Uyulması zorunlu hususlar
MADDE 45 – (1) OSGB ve eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:
22
a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evraklarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır,
b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak kullanılamaz.
Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler
MADDE 46 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler;
a) Görevlerinin yerine getirilmesi sırasında işveren ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız olarak çalışmalıdır.
b) Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmamalıdır.
c) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurmalı ve ayrım gözetmeksizin tüm işçileri eşit olarak değerlendirmelidir.
ç) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde, kendi aralarında, yönetici ve işçilerle iletişime açık olmalıdır.
(2) Yapılan sözleşmeler bağımsız çalışmayı kısıtlayabilecek şartları içeremez.
(3) İş Kanununun 25 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla işverenler, fesih gerekçesini Bakanlığa göndermeden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının iş sözleşmelerini feshedemez.
İhtarlar
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yer alan doğrudan iptali gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, EK-13/a, EK-13/b ve EK-13/c’de belirtilen şekilde ihtar puanları uygulanır.
(2) İhlaller 1 ila 10 puan arası hafif, 11 ila 20 puan arası orta ve 21 ila 30 puan arası ise ağır olarak derecelendirilir.
(3) Kişi ve kurumlar için bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl içinde işleyecekleri diğer ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır.
Yetkilerin askıya alınması ve iptali
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi, kurum ve kuruluşların yetki belgelerinin geçerliliği;
a) İhtar puanları toplamı, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması,
23
b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi
halinde altı ay süreyle askıya alınır.
(2) Kişi ve kurumların yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerektiren durumların tekrarı halinde bir yıl süreyle askıya alınır.
(3) İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları için bilgi yenileme eğitimine katılmamaları ve bu eğitimi tamamlamamaları halinde bu eğitimi tamamlamalarına kadar yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınır.
(4) Yetki belgesi askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Yetki belgesi askıya alınan OSGB ve eğitim kurumları taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ücret talep etmeden bir başka eğitim kurumundan veya OSGB’den temin etmek zorundadırlar.
(5) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi ve kurumların yetki belgelerinin geçerliliği;
a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,
b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
c) Üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların oluşması,
ç) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
d) Belgesi askıda olan kişi ve kurumlar bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti
halinde iptal edilir.
(6) Yetki belgesi iptal edilen kurumlar ve bu kurumlarda kurucu veya ortak olanlar ile eğitici belgesi sahipleri ve işyeri hekimleri beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda bulunamaz. Yetki belgesi iptal edilen iş güvenliği uzmanları ise beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda bulunamaz ve beş yıllık sürenin sonunda bir alt sınıfta yer alan belge sınıfı için yapılacak sınava başvuruda bulunabilirler.
(7) Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan kişi, kurum ve kuruluşların bir yıl sonunda belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.
(8) Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan hizmet ve iş sözleşmeleri ile aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen yetki belgesi sahipleri sorumludur.
24
Tehlike sınıfları
MADDE 49– (1) İşyeri tehlike sınıfları 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi esas alınarak Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğ ile belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 50 - (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 16/12/2003 tarihinden önce verilen işyeri hekimliği belgeleri ile Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı belgeleri ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgeleri geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlıkça yetkilendirilen OSGB ve eğitim kurumları, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen yer ve donanım ile ilgili şartları en geç altı ay içerisinde, diğer şartları ise 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. Belirlenen süre içerisinde şartları yerine getirmeyen OSGB ve eğitim kurumlarının yetki belgeleri iptal edilir ve herhangi bir hak iddia edemezler.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca düzenlenen eğitimleri tamamlayanlar bu Yönetmelik kapsamında yer alan eğitimleri tamamlamış sayılırlar ve düzenlenecek sınavlara katılmaya hak kazanırlar.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren üç yıl için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilirler.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
25
26
EK-1
İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ
a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ) Muayene masası, h) Refleks çekici, ı) Tartı aleti, i) Boy ölçer, j) Pansuman seti, k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri, l) Keskin atık kabı, m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir), n) Seyyar lamba, o) Buzdolabı, ö) İlâç ve malzeme dolabı, p) EKG cihazı, r) Negatoskop, s) Tekerlekli sandalye, ş) 15/2/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar. Not 1: Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her işyeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur. Not 2: Birimler, yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.
27
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih :
Belge No. :
Unvan ve Adresi :
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduğundan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazanmıştır.
Bakan a.
Genel Müdür
EK-3
İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ
İşyerinin :
Unvanı:
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Faaliyet alanı:
Yer aldığı tehlike sınıfı:
Toplam işçi sayısı:
İşyeri Hekiminin :
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No. :
SGK Sicil No.:
Diploma Tarih ve No.:
Diploma Tescil Tarih ve No.:
Belge Tarih ve No.:
Uzmanlık alanı:
Hizmet vereceği süre:
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
Çalıştığı diğer işyerlerinin :
Unvanı:
Adresi:
Yer aldığı tehlike sınıfı:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Tarih
İşyeri Hekimi İşveren
İmza İmza
28
EK-4
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ
İşyerinin :
Unvanı:
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Faaliyet alanı:
Yer aldığı tehlike sınıfı:
Toplam işçi sayısı:
İş Güvenliği Uzmanının :
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No.:
SGK Sicil No.:
Mesleği:
Diploma Tarih ve No.:
Belge sınıfı Tarih ve No.:
Hizmet vereceği süre:
Adres:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
Çalıştığı diğer işyerlerinin :
Unvanı:
Adresi:
Yer aldığı tehlike sınıfı:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Tarih
İş Güvenliği Uzmanı İşveren
İmza İmza
29
EK-5
OSGB İLE İŞYERİ ARASINDAKİ SÖZLEŞME
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi :
Unvanı:
Yetki Belgesi Tarih ve No.:
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Vergi Dairesi/Sicil No.:
İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi:
İşyerine verilecek iş güvenliği uzmanlığı hizmet süresi:
Hizmet verilecek işyerinin :
Unvanı:
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Vergi Dairesi/Sicil No.:
Faaliyet alanı:
Yer aldığı tehlike sınıfı:
İşçi sayısı:
İşbu sözleşme İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uyulmak üzere müştereken imzalanmıştır.
Tarih
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşveren
İmza İmza
30
31
EK-6
İSGB VE OSGB YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
İşyerinin :
Unvanı:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Adresi:
Tel ve Faks No.:
E-posta:
İşkolu:
İşçi sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam:
Yapılan çalışmalar :
a) Risk değerlendirmesi :
b) Ortam ölçümleri :
c) İşe giriş muayeneleri :
ç) Periyodik muayeneler :
d) Radyolojik analizler :
e) Biyolojik analizler :
f) Toksikolojik analizler :
g) Fizyolojik testler :
ğ) Psikolojik testler :
h) İlkyardım ve acil müdahale :
ı) Meslek hastalığı :
i) İş kazası :
j) Eğitim çalışmaları :
k) Diğer çalışmalar :
Tarih
İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi İmza İmza
32
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Belge No :
Tarih :
Belge No. :
Adı ve Soyadı:
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduğundan İşyeri Hekimi unvanını almaya hak kazanmıştır.
Bakan a.
Genel Müdür
EK-8
İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU
İŞYERİNİN :
Unvanı:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Fotoğraf
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
İŞÇİNİN :
Adı ve soyadı:
T.C.Kimlik No.:
Doğum Yeri ve Tarihi:
Cinsiyeti:
Eğitim durumu:
Medeni durumu: Çocuk sayısı:
Ev Adresi:
Tel No.:
Mesleği:
Yaptığı iş:
Çalıştığı bölüm:
Daha önce çalıştığı yerler:
İşkolu : Yaptığı iş: Giriş-çıkış tarihi:
1.
2.
3.
Özgeçmişi :
Kan grubu:
Konjenital/kronik hastalık:
Bağışıklama:
- Tetanoz:
- Hepatit:
- Diğer:
Soy geçmişi:
Anne : Baba : Kardeş : Çocuk:
TIBBİ ANAMNEZ :
1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?
Hayır Evet
- Balgamlı öksürük
- Nefes darlığı
- Göğüs ağrısı
- Çarpıntı
- Sırt ağrısı
- İshal veya kabızlık
- Eklemlerde ağrı 33
2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?
Hayır Evet
- Kalp hastalığı
- Şeker hastalığı
- Böbrek rahatsızlığı
- Sarılık
- Mide veya on iki parmak ülseri
- İşitme kaybı
- Görme bozukluğu
- Sinir sistemi hastalığı
- Deri hastalığı
- Besin zehirlenmesi
3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?
Hayır Evet ise tanı…...............................................................................
4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?
Hayır Evet ise nedir?….............................................................................
5. Son bir y

Bu haber 4792 defa okunmustur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği

İş Güvenliği 1 Ocak 2014 de devreye giren kanun , İş Sağlığı ve İş Güvenliği sektörünü beklenenlerin üzerinde hareketlendirdi. ...

İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP)

İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Salonu'ndaki toplantıda konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlü...

Kırklareli İş Güvenliği

İş ile ilgili akıl hastalıkları30Nisan2010

Anahtar Kelimeler

   BU AY     ANKETLER     İş Sağlığı     SON 7 GÜN     İş Güvenliği     Ölçme ve Analizler     Risk Yönetimi     İsg Sınav Soruları     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik     Yangın planı     Sorularınızı Sorun     Asansör Periyodik Kontrol Raporu Hazırla     Dökümanlar     Çevre Mevzuatları     İsg Yönetmelik     İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi     BUGÜN     TS EN ISO 14001     İş Güvenliği Resimleri     Çalışanların periyodik muayeneleri     Afet Planı     Görmezden geldim     Bilgi Ara     Çevre Eğitimleri     Gerekli Dökümanlar     İş Güvenliği Kanunu Taslağı hazır     Taşeron Eğitimleri     İletişim     Sivil Savunma     KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ     İsg eğitimleri     Mevzuatlar     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü iş kaz     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü İş Kazası     İş Kazası Bildirim Formu     SA 8000     İsg kurul görevleri     Acil eylem planı     B Sınıfı Soruları     İlk Yardım     İşletmeler için sivil savunma planı form     Gemi İnşaa Yönetmeliği     Sabotaj planı     Yararlı bilgiler     RSS     Risk Analizi Nasıl Yapılır     C Sınıfı Soruları     Çevre     Kalite Belgeleri     Kimyasallar     HACCP     OHSAS 18001     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği     KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK  SORULARI     Bilgi     İş Güvenliği Videoları     Yangın Planı Hazırlama     Ergonomi     İş Sağlığı ve İş Güvenliği     Acil Durum Eylem Planı Hazırlama     Koruyucular     A Sınıfı Soruları     İsg Yönetmeliği Hakkında Yorumlar     Sağlık     DÜN     Sivil Savunma Planı     Yönetim Sistemi     İşkolları     Tahliye planı     Özür dilerim, sizi öldürdüm!     Yangın yönergesi     Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Kazaları     İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgileri     Sitene Ekle     Ölüm     BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI     İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları     Yangın Eğitimleri     İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları     Eğitim ve Bilinçlendirme     MAKALELER     İş Güvenliği UZMANI Yönetmeliği     TS EN ISO 9001     İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatları 


RSS Kaynağı Bayilik veren firmalar

İş Güvenliği


Web Analytics

Altyapi: MyDesign