İş Güvenliği

ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Dost Siteler

KİMYASALLARIN ÜRETİMİ, TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE KONTROLÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KİMYASALLARIN ÜRETİMİ, TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE KONTROLÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tarih 19Nisan2010, 15:56 Editör İş Güvenliği

Kimyasal madde; doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışım olarak tanımlanmıştır.
KİMYASALLARIN ÜRETİMİ, TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE KONTROLÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

I.GİRİŞ:

    Kimyasalların üretimi ve kullanılması, ülkelerin ekonomik gelişmelerinde ana unsurlar olduğu gibi, günlük hayatımızın bir  parçası haline de gelmiştir. Bir başka ifade ile kimyasallar insanların hayat kalitesini artırmaktadır. Bunun yanı sıra tarım ilaçları ve suni gübreler tarımsal üretimi büyük ölçüde artırmakta, tarımın gelişmesine sebep olmaktadır. İnsan neye, nereye baksa kimyasallarla karşılaşmaktadır. Evinin boyası, yalıtımı, aracının yakıtı, tırnağının ojesi, giysileri, yediklerinin tadı, ilacı, vücudunun varlığı......

Kimyasallar faydaları yanında üretim, işleme ve depolamada büyük riskler taşımaktadır.

    Kimyasallardan etkilenmenin çoğu kez sadece bu sanayide çalışanlarda olduğu sanılmaktadır. Oysa kimyasallar yalnız kimya sanayii değil, diğer sanayi alanlarındaki çalışanlar için de risk oluşturmaktadır. Hatta bazen çevre olumsuz etkilenmekte, doğal denge bozulmaktadır.

    Burada öncelikle ve özetle; kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü ile ilgili açıklamalara yer verilecektir.

    Kimyasal madde; doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışım olarak tanımlanmıştır. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:4)
    Üretimden kullanımına, depolanmasından taşınmasına, kontrol altında tutulması ve yok edilmesine ilişkin süreçlerin etkin olabilmesi için, öncelikle kimyasalların özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Kimyasalların özellikleri, çevreye, insanlara olan zararları ve etkileri bilinmeden, kimyasallardan oluşacak risklerin kontrol altında tutulabilmesi çok zordur. Dolayısıyla her işletme, kuruluş öncelikle işyerlerinde kullanılan, işlenilen ve işyerindeki faaliyetler sonrasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel kimyasallar hakkında yeterli bilgiye ulaşmak zorundadır.
    Kimyasalların güvenli kullanımı için ILO’nun (Uluslar arası Çalışma Örgütü) önerdiği genel prensipler şunlardır.

A-Yetkili Makamın Sorumlulukları: Ülkede İş Sağlığı ve Güvenliği’nden sorumlu yetkili makam, ülke şartlarını ve kanunlarını göz önüne  alarak işveren ve işçi kuruluşları ile istişarede bulunup “KİMYASALLARIN GÜVENLİ KULLANIMI” konusunda bir politika oluşturmalıdır. Mevzuat periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

    B- Kimyasalı Temin Edenin Sorumluluğu: Kimyasalı temin edenler, (üretici, ithalatçı, dağıtıcı vb.) sınıflandırma, işaretleme, etiketleme, güvenlik veri belgelerini temin edip kullanıcıya vermelidir.

    C- Kimyasalı İhraç Eden Ülkenin Sorumlulukları :Kimyasalın, kendi ülkelerinde kullanımı sağlık ve güvenlik gerekçesiyle yasaklanmışsa, ithal eden ülkeye buna ilişkin bilgileri vermelidir.
    D- İşverenin Sorumluluğu:İşveren, kullanılan tüm kimyasallar ile ilgili güvenlik bilgilerini eksiksiz temin edip işçiler veya temsilcilerinin bu bilgilere ulaşmasını sağlamalıdır. Ayrıca, işveren, işyerinde kimyasalların kullanımından doğabilecek risklerin değerlendirmesini yapmalı ve uygun yöntemlerle çalışanları korumalıdır.

    E-Çalışanların Sorumluluğu ve Hakları: Çalışanlar, işyerinde kimyasal maddelerin kullanımından doğacak ani ve ciddi bir tehlikenin varlığına inanırlarsa hemen İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna,işveren veya vekiline haber vererek oradan uzaklaşma hakkına sahiptir,.(İş Kanunu Madde:83) Bunun yanı sıra çalışanlar, bu uzaklaşma hakkını kullanmaları nedeniyle haksız işlemlere maruz bırakılamazlar. Çalışanlar ve onların temsilcileri çalıştıkları kimyasalla ilgili her türlü güvenlik ve sağlık bilgilerini alma ve öğrenme hakkına sahiptir.

    İnsanların çalışma hayatında can kayıpları ile işgücü kaybı ve maddi zararlara uğramamaları amacıyla bir takım faaliyetlerin ortaya konulması gerekmektedir. Bugüne kadar ki süreç içerisinde korunma politikalarının gelişimine bakıldığında; kişisel korunmayı temel alan politikalardan toplu korunma politikalarına, buradan da bütüne yönelik korumayı temel alan ve riskin önlenmesine öncelik veren politikalara doğru olduğu görülmektedir. O halde en önemli yaklaşım, bütüne yönelik, yani riskin önlenmesi yani risk yönetimi politikalarına öncelik vermek olmalıdır. Bunun sağlamak için;

-Kuruluş Öncesinde ,
-Kuruluş Sonrasında bazı hususlar gözetilmelidir.

1.    KURULUŞ ÖNCESİ:

Kuruluş Planlaması:
    -Yer seçimi,
    -Çevre sağlığı,
    -Arsa büyüklüğü,
    -Alt yapı tesisleri,
    -Meteorolojik etkenler,
    -İşyeri binalarının kat, kapı, pencere durumları,
göz önünde bulundurulmalıdır.

Projelendirme:
    -Üretim teknolojisi,
    -Makine ve proses seçimi
 isabetli yapılmalıdır.

2.    KURULUŞ SONRASI:

2.1. İşletme sırasında binalarda,
2.2. Depolamada,
2.3. Kullanımda,
2.4. Bakım ve onarımda
dikkat edilmesi ve yapılması gerekenler hakkında  çalışmalar yapılmalıdır.

II.KİMYASALLARIN ÜRETİMİ, TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE KONTROLÜNDE ALINACAK GENEL ÖNLEMLER:

    Bu başlık altında alınacak tedbirler; işyeri binaları, elektrik tesisatı, işyerini, depolama ile üretim ve işleme sırasında alınacak güvenlik önlemlerini kapsamaktadır.

İşyeri Binalarında Alınacak Güvenlik Önlemleri:

-Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalar mümkünse tek katlı olacak; duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır.
-İşyerlerinin tabanları, düz, yanmaz, sızdırmaz, herhangi bir cismin çarpmasıyla kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılacak ve kolay temizlenir, hafif meyilli tarzda inşa edilecektir.
-Kullanılan maddelerin, kimyasal bir olay sonucunda işyeri tabanını aşındırıp tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve dumanlar meydana getirmesi önlenecektir.
-Tabanda yangın söndürme cihazlarının vereceği fazla su ve kimyasal maddelerin ve işyerindeki bütün sıvıların eşiklerden taşmasını önleyecek şekilde toplanmasını ve bir depoya veya dinlendirme kuyusuna girmesini sağlayacak drenaj sistemi bulunacaktır.
-Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve havalandırma menfezlerinin kapakları belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde yapılmış olacaktır.
-Giriş ve çıkış kapıları, yanmaz malzemeden, çıkış güvenliği ilkelerine uygun ve mümkün olduğu kadar büyük boyutta, kolayca dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğruya açık havaya yol verecek şekilde yapılmış olacak ve işyerinde ayrı cephelerde olmak üzere en az iki kapı bulunacaktır.
-Birden fazla bölümleri bulunan işyerlerinde, bölümlerden her birinin, biri doğrudan doğruya, diğeri genel koridora açılan, en az iki kapısı bulunacaktır.
-Binanın bütün pencereleri, gerektiğinde çıkış için kullanılabilecek şekilde yapılmış olacak, pencerelere demir parmaklık veya kafes konulmayacaktır.
-İşyeri, herhangi bir tehlike vukuunda işçiler tarafından derhal boşaltılabilecek şekilde tertiplenmiş olacak; bölümlerden birinin çıkış yolu, diğerinin geçişini zorlaştırmayacaktır.
-İç bölmeler, meydana gelecek en yüksek basınca dayanıklı ve çatlaksız, düz yüzeyli ve yanmaz malzemeden yapılmış açık renkte boyanmış veya badanalanmış, kolayca yıkanabilir ve temizlenebilir şekilde olacaktır.
-Asansörler ve merdivenler yanmaz malzemeden yapılmış ve binanın diğer kısımlarından ayrı bölmelerde veya binanın tamamiyle dışında kurulmuş olacaktır. Asansörlerin kapıları kendiliğinden kapanan, toz geçirmez şekilde yapılacaktır.
-Binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanmadan önce aşağıdaki tedbirler alınacaktır.
a)    İş kısmen veya tamamen durdurulacaktır.
b) O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle, bunların bileşimlerine giren diğer maddeler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacaktır.
c) Onarılacak kısım bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve bulaşıklardan usulüne uygun olarak tamamiyle temizlenecektir.
d) İnşaat, bakım ve onarım; teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezareti ile sağlanacaktır.
-Kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların, maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada çalışanların sağlıklarını bozmayacak olan en çok miktardan fazla olup olmadığı ölçülerek saptanacak ve işyeri havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir.
-Kullanılacak aspiratörlerin motorları kapalı tipten olacak veya motor ve diğer kısımları işyeri dışında bulundurulacaktır. Aspiratörlerin emme boruları, yanmaz malzemeden, yeterli bir kapasitede ve binanın bütün menfezlerinden uygun bir mesafede havaya açılmış olarak yapılacak, yanabilen her maddeden tecrit edilmiş ve uygun şekilde topraklanmış bulunacak, patlayıcı gaz karışımı husule getirebilecek ölü alanlar veya akışı zorlaştıracak kesin dönüşlü dirsekler bulunmayacak ve kolaylıkla temizlenebilecek ve tamir edilebilecek şekilde yapılmış olacaktır.
-Zararlı gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler meydana gelen işyerlerinde, üretimden paketlemeye kadar olan işlemlerin kapalı bir sistem içinde ve otomatik cihazlarla yapılması esastır. Kapalı ve otomatik bir sistem sağlanamadığı takdirde, bu gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler çıktığı noktada emilecek ve gerekli tedbirler alındıktan sonra dışarı atılacaktır.
-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı veya gaz maddelerin üretimine, kullanılmasına veya bu maddelerle yapılan diğer işlere yarayan alet, cihaz veya boru donatımının bozulması, delinmesi, sızdırması, eklerinden kaçak yapması veya havalandırma sisteminin arızalanması halinde; iş kısmen veya tamamen durdurulacak ve arıza giderilinceye kadar onarım ekibi ve görevliler dışındaki bütün işçiler tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacak ve onarım, bu işi bilen ve gerekli her türlü koruyucu araçları bulunan bir ekip tarafından ve sorumlu teknik bir elemanın gözetimi altında yapılacaktır.
-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri veya bunların buhar ve gazlarını tutuşturabilecek sıcaklık derecesine yükselen veya kıvılcım veya çıplak alev çıkaran ısıtma sistemi kullanılmayacaktır. Isıtma araçları, işyeri bölüm veya bölümlerinde işin özelliğine göre ve fenni esaslar dairesinde saptanacak olan sıcaklığı geçmeyecek şekilde otomatik termostatlarla ayarlanacaktır. Isıtmanın radyatörlerle yapıldığı hallerde, bunlar düzgün, pürüzsüz ve çatlaksız olarak ağaç kısımlardan, parlayabilen maddelerden yeterli uzaklıkta bulunacak ve bunların sıçrayabilecek her türlü parlayıcı veya patlayıcı sıvılara karşı uygun koruyucuları olacaktır.
-İşyerinde, yapılan işin özelliğine göre uygun nem sağlanacaktır.
-Patlayıcı maddeler ile içerisinde parlayıcı sıvılar bulunan yer altı ve yerüstü kaplarının meskun yerlerden, birbirlerinden olması gereken uzaklıklarda olmasına dikkat edilecektir.

İşyerinde Alınacak Güvenlik Önlemleri:

    -Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışlar kontrol altına alınmış olacaktır. Yabancı şahıslar, ancak sorumlu memur gözetiminde içeriye girebileceklerdir.
-Geniş bir alana yayılmış ve etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş işyerlerinin hududu, geceleri uygun şekilde aydınlatılacak ve bekçiler buraları gece ve gündüz gözeteceklerdir.
-Parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli işler, genellikle meskun yerler dışında veya tecrit edilmiş bina ve mahallerde, mümkün olduğu kadar az işçi ile, kapalı bir sistem içinde, tekniğin icaplarına göre gerekli tedbirler alınarak yapılacaktır.
-İşyerlerinin güvenlik alanı içinde, sigara ve benzerlerinin içilmesi; kibrit, çakmak, ateş kızgın veya akkor halinde cisimler ile parlayabilecek veya yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınması ve kullanılması yasaktır. Bu hususları sağlamak için giriş-çıkış kapılarında gerekli kontroller yapılacak, kolay ve iyi görülen yerlere gerekli uyarma levhaları konacak, işçilerin sigara içebileceği yerler ve ateşli maddelerle çalışılmasına müsaade edilen bölümler, güvenlik alanlarından ayrı yerlerde olacak ve bunlar uygun levhalarla belirtilecektir.
-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen, işlenen ve depolanan işyerlerinde;
a)İzinsiz içeriye girmenin ve kibrit, çakmak, ateş ve kıvılcım veren alet ve benzeri cisimlerin içeriye sokulmasının yasak olduğu ayrı ayrı levhalar halinde ana giriş kapılarına,
b) Binada veya bölümde bulundurulabilecek en çok işçi sayısı, madde miktarı ve binada yapılmasına izin verilen işin ne olduğu ayrı ayrı levhalar halinde işin yapıldığı kısmın kapısına,
c) Diğer hususları kapsayan gerekli levhalar, uygun yerlere konulacaktır.
-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Tamamen çelik konstrüksiyon binalarla, saç ve borulardan inşa edilmiş tank ve benzeri çelik depoların yeterli bir topraklamaya tabi tutulması halinde ayrıca paratoner tesisatına ihtiyaç yoktur. Ancak bu hususun yetkili teknik bir eleman tarafından kontrol edilerek yeterliliğinin belgelendirilmesi zorunludur.
-İşyerinde, yapılan işin cinsine ve özelliğine göre etkili olabilecek tipte ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.Bu cihazlar ve bunlara yardımcı tesis ve teçhizat daima işler bir halde olacaktır.
-Yeterli sayıda işçiye, yangın söndürme cihaz ve teçhizatının kullanılması hususunda belirli görevler verilecek ve bunlar bir yangın ekibi teşkil etmek üzere gerekli eğitime tabi tutulacaktır.
-İşyerlerinde, işin ve işyerinin özelliklerine göre yeterli ve uygun tipte elle veya elektrikle veya mekanik olarak çalışan alarm cihazları bulundurulacaktır.
-İşyerinde yapılan işin özelliğine göre yeteri kadar kum ve su kovaları ile yanmaz örtüler bulundurulacaktır.
-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvılar bulunan binalar, tanklar; yangın ve sair sebeplerle içindeki sıvının dışarıya saçılmasını veya sızmasını önleyecek nitelikte yapılacaktır.
-Parlayıcı sıvıların üretildiği, doldurulup, boşaltıldığı veya kullanıldığı atölye, döküm yeri veya benzeri işyerlerinde faaliyet sırasında herhangi bir sebeple kaçan, taşan veya sızan sıvıyı emin bir yere toplayacak drenaj tertibatı bulunacaktır.
-Parlayıcı sıvıların konulduğu bina, tank ve benzeri tesislerin dışında ayrıca, dağılacak, yayılacak sıvıların toplanması için, tesis hacminin en az ½ oranında, sızdırmaz duvarla, geniş toprak set veya sütre ile çevrilmesi gereklidir.
-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin işlendiği işyerlerinde, atıklar maddelerin özelliklerine uygun bir şekilde toplanacak ve uzman bir kimsenin gözetimi altında etkisiz hale getirilecektir.
-Toz veya parça halinde kömür, yağ veya herhangi bir parlayıcı madde ile bulaşmış kırpıntılar, paçavralar, pamuklar, üstüpü veya kendiliğinden tutuşabilecek bütün maddeler işyerinde bulundurulmayacak veya biriktirilmeyecektir. Bu gibi maddeler binanın güvenlik alanları dışında bu işe ayrılmış belirli bir yere taşınacak ve orada etkisiz hale getirilecektir.
-Esasında patlayıcı olmadıkları halde bazı gazlarla karıştıkları zaman şiddetli bir kimyasal reaksiyona giren gazların üretildikleri işyerleri ve bunların üretiminde kullanılan tesisat, diğer tip gazların bulunduğu yerlerden yeteri kadar uzakta bulunacak veya patlamalara dayanıklı duvarlarla ayrılmış olacaktır.
-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde işçilere, yaptıkları işlerde özellikle maruz kalınacak tehlikeler, yangın halinde alınması gereken tedbirler, artıkların etkisiz hale getirilmesi, yüklemede, boşaltmada ve işyerinin temizlenmesinde gerekli özel işlemler hakkında eğitim, alıştırma, tecrübe ve uygulama suretiyle yeterli bilgi verilecektir. İşçilerin belirtilen hususlarda yeterli bilgilere ve bu bilgileri uygulama yeteneğine sahip oldukları, işveren veya işyeri sorumlusu tarafından saptanmadan işe başlatılması, çalıştırılması veya başka bir işe verilmesi yasaktır.

Depolamada Alınacak Güvenlik Önlemleri:

    Depolar özellikleri itibariyle;

-Kimyasal madde deposu işyerinin diğer bölümlerinden ayrı bağımsız bir bölüm halinde,
-Taban, tavan ve duvarları yanmaz malzemeden yapılmış (yangına dayanıklı),
-Tavan ve pencereler herhangi bir basınçta kolay dışarı açılacak şekilde hafif malzemeden,
-Bütün kapı ve pencereler dışa açılır nitelikte, sürgülü kapılarda ayrıca dışa açılır kanatlı kapılı,
-Tabanı, içine konulacak kimyasal maddelerden etkilenmeyecek nitelikte,
-Tabanı, herhangi bir yangın halinde kullanılabilecek su ve benzeri söndürücüleri akıtacak özellikte drenaja sahip,
-Tabanında, depolanan farklı özellikte maddelerin birbiri ile karşılaşmamaları için, farklı maddeler drenaj yolları ile ayrılmış bölümlere konulmuş,
olmalıdır.

Kimyasal madde depoları içinde elektrik tesisatı bulunmaması tercih edilmeli, aydınlatma ise ışık dışarıdan yansıtılarak yapılmalıdır.
İçeride elektrik tesisatı bulunması zorunlu olan hallerde ise tesisat exproof ve kapalı sistem olmalıdır.
Havalandırma hem alttan hem üstten karşılıklı olmalıdır.
Cebri çekişli havalandırma sistemi bulunan depoların elektrik motorları exproof olmalıdır.
Depo dışında ve uygun bir uzaklıkta, depo içinde nelerin bulunduğu, herhangi bir yangın halinde hangi malzeme ve yöntemlerle, ne şekilde müdahale edileceği bilgilerini ihtiva eden bir uyarı levhası konulmalıdır.
Depoların drenaj hattı çevre kirliliğine  sebep olmaması için, yağmur kanalı veya şehir pis su kanalına doğrudan bağlanmamalıdır.
Drenaj hattı toplama çukurlarına bağlanmalı, burada toplanan atıklar usulüne uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Bazı kimyasal maddeler bir araya geldikleri zaman birbirleriyle çok şiddetli reaksiyona girerler. Dolayısıyla sızıntı, yangın, kaza vb. durumlarda ambalajları, taşma kapları hasara uğrayabilir ve böyle durumlarda birbirleriyle reaksiyona girebilirler. Şayet belli bir miktardan fazla iseler, bunların beraberce depolanmasına izin verilmemelidir. Kimyasal maddeler özelliğine göre ayrı bölümlerde depolanmalıdır.
Örneğin;
Yanabilir maddeler ile oksitleyici maddelerin birlikte depolanmasına izin verilmez. Yanıcı maddeler ile oksitleyici maddeler reaksiyona girebilir ve yangını başlatabilirler.
Buna benzer olarak;
Zehirli ve Çok Zehirli Maddelerin                 Oksitleyici Maddelerle,
Zehirli, Çok Zehirli ve Oksitleyici Maddelerin         Parlayıcı Maddelerle ,
Zehirli, Çok Zehirli ve Oksitleyici Maddelerin        Peroksitler, Suyla temas edince parlayıcı gaz çıkaran maddeler, Basınçlı Gazlar, Dondurulmuş Sıvı Gazlar,Amonyumnitrat Gübrelerle bir arada depolanması sakıncalıdır.

Kullanımda ise;

►    Kimyasal maddeler  depodan ancak günlük ihtiyaç kadar alınmalı, Kullanım yerlerinde bir günlük ihtiyaçtan fazlası bulundurulmamalıdır.
►    Eğer günlük kullanım miktarları çok fazla ise kulanım yeri yanında ikinci bir ara depo oluşturularak fazla malzeme burada depolanmalı ve saatlik kullanıma göre alınmalıdır.(Koltukaltı depoları)
►    Boş olan kimyevi madde teneke ve kapları en az doluları kadar tehlikeli olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.
►    İçlerinde devamlı çözücü buharı bulunan boş kaplar, kullanım yerlerinde biriktirilmemeli işi bitenler derhal ortamdan uzaklaştırılmalıdır.


III. İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

İşverenler, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
İşverenler, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılarak, gerekli önlemler alınmadan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılması yasaktır.

A- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesinde Dikkate Alınacak Hususlar:

1-    Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,
2-    İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formları.(MSDS)
3-    Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi,
4-    Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.
5-    Mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.
6-    Alınan veya alınması  gereken önleyici tedbirlerin etkisi.
7-    Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetim sonuçları.B-    Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi:

1-    Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,
2-    Çalışma şartlarında önemli bir değişiklik olduğunda,
3-    Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,
4-    Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,
5-    En az beş yılda bir defa
Yenilenecektir.

Risk Değerlendirmesi, tamir ve bakım işleri de dahil olmak üzere kimyasal maddelerle çalışılan tüm işleri kapsayacak, birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılacaktır.

Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak, risk değerlendirmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanacaktır.

C-Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Genel Önlemler:

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak üzere gerekli tüm koruyucu önlemler alınmalıdır.

İşyerinde, sağlık ve güvenlik yönünden riskler;
1-İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu,
2-Çalışmaların teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılması, uygun makine ve ekipman sağlanarak,
3-Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanarak,
4-En az sayıda işçi ile yapılarak,
5-İşçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde olması sağlanarak,
6-Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmayarak,
7-İşyerleri ve eklentilerinin her zaman düzenli ve temiz bulundurularak,
8- İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartların sağlanarak,
9-Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılarak,
ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir.

C-    Özel Koruyucu ve Önleyici Tedbirler:

Sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya an az düzeye indirilmesi için öncelikle her türlü önlem alınacaktır. Bunu sağlamak üzere öncelikle İKAME yöntemi uygulanacaktır.

Yapılan işin niteliği itibariyle ikame yönteminin kullanılamadığı hallerde;

1-Sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilmesi ve uygun malzeme ve ekipman kullanılması,
2-Riski kaynağında önlemek üzere uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi  toplu koruma önlemleri uygulanması,
3-Kimyasalların olumsuz etkilerinden çalışanların toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanması ile
Risk azaltılacaktır.
Riskin özelliğine göre yukarıda açıklanan önlemler birlikte sağlık gözetimi yapılacaktır.
Alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığı başka bir şekilde ortaya konulamazsa, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümü sağlanacaktır. Ölçüm sonuçları, mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. Sınır değerlerin aşıldığı her durumda, bunun derhal giderilebilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirler alınacaktır.

D-    Kaza ve Acil Durumlar:

İşyerlerinde kaza ve acil durumlarda;
1-Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir ACİL EYLEM PLANI hazırlanması ve planın gerektirdiği düzenlemelerin yapılması,
2-Belirli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılması ve uygun ilkyardım imkanlarının sağlanması,
3-Kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkisini azaltacak tüm önlemlerin alınması ve çalışanların durumdan haberdar edilmesi,
4-Durumun en kısa sürede normale dönmesi için gerekli çalışmaların yapılması, etkilenmiş alana zorunlu işlerin yapılması için görevli kişilerden başkasının girmesine izin verilmemesi,
5-Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanlarının verilmesi, bu durum devam ettiği sürece kullanılmasının sağlanması, ancak bu durumun sürekli olmaması,
6-Koruyucu araç ve gereci bulunmayanların etkilenmiş alana girmesine izin verilmemesi,
7-Kurtarma, tahliye ve yardım işlerinin en kısa zamanda yapılabilmesi için, sağlık ve güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemlerinin kurulması,
8-Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgilerin kullanıma hazır bulundurulması,
hususlarına uyulması gereklidir.

E-    Eğitim ve Bilgilendirme:

-İşçilere veya temsilcilerine;
1-Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler ve çalışma koşullarında önemli değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler,
2-İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili, bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler,
3-İşçilerin kendilerini ve diğer işçileri korumaları için alınması gerekli önlemler ve yapılması gerekli işler,
4-Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme güvenlik bilgi formları, hakkında bilgi sağlanması ve eğitim verilmesi gerekmektedir.
-Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar,boru tesisatı ve benzeri tesisat ilgili mevzuata uygun olarak ve içindeki maddeyi ve tehlikelerini açıkça belirtecek şekilde etiketlenmeli ve işaretlenmelidir.

F-Sağlık Gözetimi:

-Risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.
Koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınacak ve bu gözetimler;
1- Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu,
2-İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu,
3- İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu,
durumlarda yapılacaktır.
    -Sağlık gözetimine tabi tutulan her işçi için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulacak ve güncelleştirilecektir.
    -İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyetle ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulacak ve muhafaza edilecektir.
    -İşçiler kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptirler.
    -Sağlık gözetimi sonucunda, işyerindeki tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan işçide, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, işçi durumdan haberdar edilecek ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilecektir.
    Böyle bir durumda;
1- Yapılmış bulunan risk değerlendirmesi yenilenecek,
2- Riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik önlemler gözden geçirilecek ve gereken önlemler alınacak,
3- İşçinin yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka bir işte çalıştırılması da dahil olmak üzere, riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, işyeri hekimi veya diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerilerine uyulacak,
4- Benzer şekilde maruz kalan başka işçiler de varsa, sağlık durumları kontrol edilecek ve bunlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulacaktır.

    G-İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımın Sağlanması:

    Kimyasal maddelerle ilgili konularda işçilerin veya temsilcilerinin görüşleri alınacak ve katılımları sağlanacaktır.


KAYNAKLAR:

-Parlayıcı,Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük.
-Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
-TUDEV İş Dünyası


Bu haber 10394 defa okunmustur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

İşkolları

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Kaynak yapılması sırasında kaynağın cinsine bağlı olarak 5000-6000 C dereceye kadar sıcaklıklar oluşur. Bu sıcaklık...

MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK

MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK Bilindiği üzere madencilik, dünyada, doğası gereği en riskli iş kollarının başında gelmektedir. Bu nedenle, iş sağl...

Kırklareli İş Güvenliği

İş ile ilgili akıl hastalıkları30Nisan2010

Anahtar Kelimeler

   BU AY     ANKETLER     İş Sağlığı     SON 7 GÜN     İş Güvenliği     Ölçme ve Analizler     Risk Yönetimi     İsg Sınav Soruları     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik     Yangın planı     Sorularınızı Sorun     Asansör Periyodik Kontrol Raporu Hazırla     Dökümanlar     Çevre Mevzuatları     İsg Yönetmelik     İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi     BUGÜN     TS EN ISO 14001     İş Güvenliği Resimleri     Çalışanların periyodik muayeneleri     Afet Planı     Görmezden geldim     Bilgi Ara     Çevre Eğitimleri     Gerekli Dökümanlar     İş Güvenliği Kanunu Taslağı hazır     Taşeron Eğitimleri     İletişim     Sivil Savunma     KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ     İsg eğitimleri     Mevzuatlar     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü iş kaz     Darıca Kroman Çelik'te ölümlü İş Kazası     İş Kazası Bildirim Formu     SA 8000     İsg kurul görevleri     Acil eylem planı     B Sınıfı Soruları     İlk Yardım     İşletmeler için sivil savunma planı form     Gemi İnşaa Yönetmeliği     Sabotaj planı     Yararlı bilgiler     RSS     Risk Analizi Nasıl Yapılır     C Sınıfı Soruları     Çevre     Kalite Belgeleri     Kimyasallar     HACCP     OHSAS 18001     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği     KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK  SORULARI     Bilgi     İş Güvenliği Videoları     Yangın Planı Hazırlama     Ergonomi     İş Sağlığı ve İş Güvenliği     Acil Durum Eylem Planı Hazırlama     Koruyucular     A Sınıfı Soruları     İsg Yönetmeliği Hakkında Yorumlar     Sağlık     DÜN     Sivil Savunma Planı     Yönetim Sistemi     İşkolları     Tahliye planı     Özür dilerim, sizi öldürdüm!     Yangın yönergesi     Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Kazaları     İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgileri     Sitene Ekle     Ölüm     BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI     İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları     Yangın Eğitimleri     İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları     Eğitim ve Bilinçlendirme     MAKALELER     İş Güvenliği UZMANI Yönetmeliği     TS EN ISO 9001     İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri     İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatları 


RSS Kaynağı Bayilik veren firmalar

İş Güvenliği


Web Analytics

Altyapi: MyDesign